Elena Korotkova

(1927 - 2000)

7535

Lev Tolstoi

Рассказы

Stories

Moscow: Detgiz, 1954

200 x 144 mm. 16 pages

Edition: 1,000,000.

 

 

 

 

 

Cover by L. Gladkova. Illustrations both by Iraida Arkhangelskaia and Elena Korotkova.

 

Reference:

Startsev 1956, no. 1258