Aleksei Komarov   (1879 - 1977)

9470

Aleksei Komarov

Снегирь

The bullfinch

Moscow: Gosizdat, 1923

310 x 245 mm. 16 pages

Edition: 10,000.

 

 

 

 

 

References:

Startsev 1933, nr. 8856

Lemmens and Stommels 2009, p. 102

Chistobaev 2021, p. 972