Aleksei Komarov   (1879 - 1977)

7491

V. Garshin

Лягушка - путешественница

Frog, the traveller

Moscow: Mirimanov, 1928

198 x 185 mm. 8 pages

Edition: 40,000.

 

 

 

References:

Startsev 1933, nr. 2002. 

Lemmens and Stommels 2009, p. 103

Marakhovskaya 2021, no. 103