Aleksei Komarov   (1879 - 1977)

2974

Lyudmila Vepritskaya

Хохлатые хохотуйшки

The jolly hens

Moscow: Mirimanov, 1927

175 x 175 mm. 10 pages

Edition: 16,000.

 

 

 

Reference:

Startsev 1933, nr. 1580