Leonid Khizhinskii

(1886 - 1972)

9710

Ksenia Kravchenko

L.S. Khizhinskii

Moscow: Iskusstvo, 1964

215 x 170 mm. 64 pages

Edition: 3,500.