Leonid Khizhinskii

(1886 - 1972)

13503

Nikolai Aseev

Поэмы

Poems

Leningrad: GIZ, 1925

170 x 130 mm. 88 pages

Edition: 300. 

 

 

 

 

 

Cover by Khizhinskii

 

References:

Tarasenkov 1966, p. 22

Hellyer 2006, no. 619