Vladimir Izenberg

(1895 - 1969)

10386

Vladimir Maiakovskii

Tolko novoe

Only the new

Leningrad: Gosizdat, 1925

170 x 130 mm. 56 pages

Edition: 4,000. 

 

 

 

 

 

Cover by Izenberg.

 

References:

Eindhoven 2013, no. 37