Iskusstvo knigi

(1960 - 1987)

8168

Iskusstvo knigi

Moscow: Kniga, 1987

265 x 212 mm. 352 pages

Edition: 5,000

 

Volume 10: 1972-1980