Iskusstvo knigi

(1960 - 1987)

7157

Iskusstvo knigi

Moscow: Kniga, 1979

265 x 208 mm. 202 pages

Edition: 5,000

 

Volume 9: 1970-1971