Iskusstvo knigi

(1960 - 1987)

6589

Iskusstvo knigi

Moscow: Kniga, 1975

265 x 210 mm. 208 pages

Edition: 5,000

 

Volume 8: 1968-1969