Iskusstvo knigi

(1960 - 1987)

6590

Iskusstvo knigi

Moscow: Kniga, 1968

265 x 214 mm. 354 pages

Edition: 5,000

 

Volume 6: 1965-1966