Sofya Ipateva

 

11914

Kornei Chukovskii

Муха-Цокотуха

Buzzy-Wuzzy fly

Kiev: Veselka, 1976

260 x 196 mm. 16 pages

Edition: 700,000. 

 

 

 

 

 

Reference:

[Startsev] 1987, no. 2144