Dmitrii Gorlov

(1899 - 1988)

8364

Dmitrii Gorlov

Следы

Footprints

Moscow: Gosizdat, 1930

222 x 195 mm. 14 pages

Edition: 10,000. 

 

Reference:

Startsev 1933, no. 2252