Viktor Goppe

(1962 - )               [

5611

Nadezhda Soloveva

Храбрый поросенок

The brave piglet

Kineshma: Goppe, 2000

240 x 156 mm. 16 pages 

Edition: 20. Copy nr. 6/20.

 

 

 

 

 

References:

2016, Eindhoven VAM, nr. 28