Evgenii Golyakhovskii

(1902 - 1971)

15301

 

Ilya Erenburg

Ispaniya

Tom I. UHP do 18 Iuliya 1936

Spain

Volume 1: UHP until 18 July 1936

Moscow: Izogiz, 1937

310 x 230 mm. 104 pages

Edition: 15,000.

 

 

 

Designed by Evgenii Goliakhovskii.

 

References:

Karasik 2015, p. 596

 

 

Ilya Erenburg

Ispaniya

Tom II. No Pasaran!

Grazhdanskaya voina iul - dekabr 1936

Spain

Volume II  No Pasaran!

The Civil War Jyly - December 1936

Moscow: Izogiz, 1937

310 x 230 mm. 104 pages

Edition: 15,000.

 

Designed by Es and El Lissitzky.

 

References:

Hannover 1988, p. 199

The Photobook 2004, p. 139

Karasik 2015, pp. 596-599