Zufar Gaianov

(1941 - )                1

7017

Aldar i Zukhra Bashkisrkii narodnii epos

Aldar and Zukhra, a Bashkarian folk epos

Ufa: Bashkirskoe izdatelstvo, 1986

172 x 114 mm. 252 pages

Edition: 50,000.