Aleksandr Formozov

(1899 - 1973)

Mysonok Pik

Vitalii Bianki

Mysonok Pik

[Pik, the little mouse]

Moscow: Gosizdat, 1928

198 x 134 mm. 40 pages

Edition: 7,000. 

 

 

 

 

 

Cover by Ushakova, illustrations by Formozov.

 

References: