Aleksandr Formozov

(1899 - 1973)

7484

Vitalii Bianki

Mysonok Pik

Pik, the little mouse

Moscow: Gosizdat, 1928

198 x 134 mm. 40 pages

Edition: 7,000. 

 

 

 

 

 

Cover by Ushakova, illustrations by Formozov.