Georgii Echeistov

(1897 - 1946)

5168

Osip Beskin

G. Echeistov

Moscow: Sovetskii khudozhnik, 1969

192175 mm. 72 pages.

Edition: 6,000.