Liubov Dzholos

(1913 - ?)

14328

K. Polyakova

Сказки

Fairy tales

Kharkov: Oblastnoe Izdatelstvo, 1956

270 x 210 mm. 56 pages

Edition: 100,000. 

 

 

 

 

 

References:

Startsev 1959, no. 1281

Chistobaev 2020, p. 166