Mariya Dubenskaya

(1890 - )

12915

Gavril Dobrzhinskii-Diez

Лихая беда

Dashing trouble

Moscow: Novaia Moskva, 1926

215 x 170 mm. 48 pages 

Edition: 5,000. 

 

 

 

 

 

Ilustrations signed M. D. probably Dubenskaya.

 

Reference:

Tarasenkov 1966, p. 127