Chizh

(1930-1941)

5465

Чиж

Siskin

No. 5, May 1937

Leningrad: Molodaya gvardiya, 1937

270 x 195 mm. 28 pages

Edition: 75,000.

 

 

  Frontcover . Backcover by . Illustrations by I.Korolev, N.Bylev, A.Naletov, A.Solodov, K.Bektashev, B.Malakhovskii, R.Velikanova, N.Radlov, N.Petrova.