Chizh

(1930-1941)

5465

Чиж

Siskin

No. 2, February 1937

Leningrad: Molodaya gvardiya, 1937

270 x 195 mm. 28 pages

Edition: 75,000.

 

 

  Frontcover by E.Geitman. Backcover by . Illustrations by A.Yakobson, A.Rylov, V.Anders, Yu.Mezernitskii, V.Konashevich, N.Petrova, N.Polozov, M.Kuks, V.Kurdov, K.Rudakov, M.Tsekhanovskii.