Chizh

(1930-1941)

5465

Чиж

Siskin

No. 1, January 1937

Leningrad: Molodaya gvardiya, 1937

270 x 195 mm. 28 pages

Edition: 75,000.

 

 

  Frontcover by [L.Rudakov]. Backcover by [B.Malakhovskii] . Illustrations by V.Lebedev, N.Radlov, E.Safonova, V.Kobelev, K.Rudakov, E.Charushin,