Nikolai Chernyshev

(1885 - 1973)

Маковец, журнал искусств

Makovts, art journal

   
1922 no. 1   1922 no. 2