Ivan Bruni

(1920 - 1995)

8497

K. Ushinskii

Chetyre zhelaniya

Four wishes

Moscow: Detskaia literatura, 1951

286 x 222 mm. 8 pages

Edition: 100,000.