Andrei Brei

(1902 - 1979)

9787

I. Zagriatskova

Две ирки

Two monkeys

Moscow: Molodaya gvardiya, 1931

160 x 135 mm. 12 pages

Edition: 200,000.

 

 

 

 

 

References:

Startsev 1933, no. 3362

Chistobaev 2018, p. 671