Olga Bonch-Osmolov-skaya (1895 - 1975 )

11659

Olga Bonch-Osmolovskaya

Цветы

Flowers

Leningrad: Detzidat, 1937

73 x 59 mm. 8 pages 

Edition: 500,000.