Sergei Bobylev

(1955 - )

15243

Daniel Kharms

Игра

The game

Stavropol: Knizhnoe izdatelstvo, 1987

215 x 270 mm. 12 pages 

Edition: 300,000. 

 

Reference:

Hamburg 2017, no. 60