Leonid Bashkov

(1931 - 2011)

10454

A. Kotovshchinkova

Ох, уж эта Зойка!

Oh, this Zoika!

Leningrad: Detskaya literatura, 1968

226 x 175 mm. 80 pages

Edition: 100,000. 

 

 

 

 

 

Cover and title page by Iurii Lavrukhin. Illustrations both by Leonid Bashkov and Iuliia Daletskaya.

 

Reference:

[Startsev] 1973, no. 1215