Aleksandr Arnshtam

(1880 - 1969)               [

12069

Aleksandr Arnshtam

Воспоминания

Memoirs

St. Petersburg: Novikov, 2010

221 x 166 mm. 160 pages

Edition: 3,000.