Iraida Arkhangelskaya

(1912 - 1985)

8641

Aleksei Tolstoi

Rasskazy iz 'azbuki'

Stories from the 'alphabet'

Moscow: Detgiz, 1960

200 x 142 mm. 16 pages

Edition: 1,280,000.

 

 

 

 

 

Cover by L. Gladneva, illustrations by N. Arkhangelskaya and E. Korotkina.