Iraida Arkhangelskaya

(1912 - 1985)

7535

Aleksei Tolstoi

Rasskazy

Stories

Moscow: Detgiz, 1954

200 x 144 mm. 16 pages

Edition: 1,000,000.

 

 

 

 

 

Cover by L. Gladkova. Illustrations both by Iraida Arkhangelskaia and Elena Korotkova.