Iraida Arkhangelskaya

(1912 - 1985)

14375

Lidiya Sakonskaya

Звездная дорожка

Star track

Moscow: Detskaya literatura, 1976

234 x 166 mm. 32 pages

Edition: 1,500,000.

 

 

 

 

 

Reference:

[Startsev] 1987, no. 1714